Homalomena HR3 K0921-f2

Left

♀:Homalomena Rec77-2 K0919-f1

Right

♂:Homalomena Rec88-6 K0120-f1

Pollination Date:2021.07.12

Sowing Date:2021.09.13

Homalomena HR3 K0921-f2

  • URLをコピーしました!