Homalomena HR4 K0422-f2

Self-Pollination

Homalomena Rec98-30 K0220-f1

Pollination Date:2021.12.26

Sowing Date:2022.04.01

Homalomena HR4 K0422-f2

  • URLをコピーしました!